Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

§ 1 Všeobecná ustanovení a rozsah platnosti

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jímž je obchodní společnost puzzleYOU s.r.o., Smolovská 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou, Česká republika, IČ: 29093929, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 24291 (dále již jen „puzzleYOU“).  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fotondo.cz (dále jen „webová stránka“). Vždy platí právě ta verze všeobecných obchodních podmínek, která je platná v době plnění sjednané služby. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

(2) Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě pouze písemně. Odchylná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(3) Tyto obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na poměry s podnikateli se nepoužijí ustanovení sloužící speciálně na ochranu spotřebitele a ustanovení, které pojednávají výslovně o spotřebiteli. Pro podnikatele neplatí úprava VOP týkající se odstoupení od smlouvy a práv z vad, zde se vždy postupuje podle zákonné úpravy. Pokud podnikatel používá protichůdné nebo doplňující všeobecné podmínky, jsou pro prodávajícího závazné jen pokud s nimi výslovně a písemně vysloví souhlas. Odchylné ustanovení VOP kupujícího, které je v rozporu s těmito VOP, se nepoužije, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

(4) Doporučujeme, aby při objednávce byla všechna data transakce, stejně jako VOP, elektronicky uložena a / nebo vytištěna.

Vymezení pojmů
- Kupující - spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
- Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

§ 2 Uzavření smlouvy a objednávka

(1) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.fotondo.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
c) nákladech spojených s dodáním zboží.

(2) Společnost puzzleYOU nabízí svým zákazníkům možnost nechat si, prostřednictvím svých internetových stránek na základě podkladu vlastních obrazových dat, zhotovit obrázky v podobě fotopuzzle a ty si následně nechat zaslat, stejně jako získat k nim dané příslušenství.

(3) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 (4) Prezentace všech služeb puzzleYOU v prospektech, inzerátech a na internetové síti nezakládá povinnost společnosti puzzleYOU uzavřít smlouvu ohledně předmětu prezentace.

(5) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

(6) Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že její uzavření porušuje práva třetí osoby či je v rozporu s platnými právními předpisy či ustanoveními těchto obchodních podmínek. Při odstoupení se kupní cena vrací stejným způsobem jako byla přijata.

(7) Objednávky a adresy dodání mimo Českou republiku a Slovensko nebudou akceptovány. V případě již provedené platby bude tato platba převedena zpět na účet kupujícího.

(8) Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Kupující odpovídá za pravdivost údajů v objednávce, údaje v objednávce jsou považovány za správné. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

(9) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

(10) Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

§ 3 Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

(1) Kupující bere na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy se v souladu s platnými právními předpisy mimo jiné nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například puzzle z fotky nebo jiné fotozboží).

(2) Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy formou jednoznačného prohlášení musí být prodávajícímu odesláno formou dopisu nebo emailem ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu servis@fotondo.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít přiložený poskytovaný prodávajícím: Formulář pro odstoupení od smlouvy

puzzleYOU s.r.o.
Smolovská 201
345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká republika

E-mail: servis@puzzleyou.cz


(3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

(4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 vrátí prodávající peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání ze strany kupujícího, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(5) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

§ 4 Práva a povinnosti kupujícího

(1) Zpracování přijatých dat a obrazových materiálů kupujícího probíhá v rámci technicky automatizovaného postupu bez manuálních kontrol či úprav prostřednictvím puzzleYOU.

(2) Kupující sám zodpovídá za obsah přenesených obrazových dat. Při všech činnostech během přenosu a zpracování dat a obrázků vč. jejich archivování jsou předpokládána práva kupujícího. Kupující odpovídá především za to,
- že zaslané předlohy (především obrazová a textová data), obsahy a materiály neporušují uživatelská práva a práva jejich autorů, právo ochranné známky, osobnostní práva nebo jiná práva třetích osob;
- že nebudou puzzleYOU zaslány žádné předlohy s podtextem velebícím násilí, hanobícím rasu, národ či přesvědčení jednotlivců nebo skupin, materiály a obsahy s propagandistickými prostředky či znaky a symboly protiústavních politických stran nebo hnutí či jejich zástupných organizací nebo návody k trestným činům; dále žádné pornografické předlohy, materiály nebo obsahy, předměty sexuálního zneužívání dětí nebo zoofilního sexuálního jednání a také žádné diskriminační výroky a znázornění ve vztahu k rase, pohlaví, náboženskému vyznání, národnosti, postižení, sexuálním sklonům či věku;
- že nebudou porušeny zákony o ochraně dětí či trestní zákony – toto platí především pro event. šíření pornografických materiálů, pomluv nebo urážek na cti mladistvých.

 (3) Společnost puzzleYOU nemá povinnost provést služby, které by měly za následek porušení právních předpisů. Společnost puzzleYOU je v těchto případech oprávněna vykonání služby odmítnout a od případné smlouvy odstoupit.

 

§ 5 Autorská práva a přiznání licencí

(1) Za obsah přenášených obrazových dat je zodpovědný kupující. U všech poskytnutých dat jsou při zpracování i archivování předpokládaná všechna potřebná vlastnická nebo majetková práva, práva na obchodní známky a další práva kupujícího. Za všechny škody vzniklé možnými porušeními těchto předpisů je odpovědný kupující. Společnost puzzleYOU zároveň upozorňuje na to, že v případě porušení vlastnických práv může být třetími osobami na kupujícím vymáhána náhrada vzniklých škod. Kupující odpovídá za všechny následky porušení výše jmenovaných podmínek a osvobozuje puzzleYOU od nároku třetích osob vymáhat jakoukoli náhradu od puzzleYOU.

(2) Pro plnění smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu časově a prostorově neomezená práva k poskytnutým datům, která puzzleYOU využije ke sjednaným a potřebným úkonům. K těmto patří jakékoliv ukládání, množení či jiné podobné zpracování obrazových a dalších dat. Toto zahrnuje také případné právo poskytnout data třetím osobám za účelem vykonání potřebných služeb.

 

§ 6 Zajištění dat, archivace materiálů

(1) Při zadání objednávky se předpokládá, že kupující své datové předlohy zajistí i po dobu provádění všech prací a dodání zboží, aby mohla být smlouva splněna.

(2) Kupující je povinen nemazat žádná obrazová či jiná data nutná k řádnému splnění kupní smlouvy až do doby řádného dodání objednávky. Společnost puzzleYOU uchovává data zprostředkovaná kupujícím za účelem zpracování objednávky, přiobjednání nebo vyřízení případných reklamací po dobu 60 dnů od okamžiku přijetí objednávky. K tomuto dává kupující výslovný souhlas, zároveň však bere na vědomí, že nemá nárok na uchování kupujícím zprostředkovaných dat prodávajícím po této době.

 

§ 7 Ochrana osobních údajů

(1) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Prohlášení o ochraně údajů).

 

§ 8 Cena

(1) Všechny uváděné ceny jsou konečné včetně zákonné DPH a rozumí se za kus, bez nákladů na poštovném a balném. O poštovném a balném je kupující informován před zaplacením a předáním objednávky; poštovné a balné je zvlášť‘ připsáno na účtence (faktuře apod.). Platné jsou vždy ty ceny, které jsou v platnosti v okamžiku zaslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

(2) Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

§ 9 Podmínky platby

(1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú:XXXXXXXXXXXX,
b) formou dobírky,
c) bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal
d) bezhotovostně online kreditní kartou.

(2) Společnost puzzleYOU si vyhrazuje právo omezit možnosti způsobu platby, mezi kterými si může kupující zvolit, v závislosti na hodnotě objednávky, místě dodání nebo jiných kritérií. Platba za zboží se považuje za uhrazenou dnem, kdy je připsána na účet puzzleYOU.

(3) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

(4) U výběru platby převodem na účet prodávající je kupující informován ohledně platebních údajů.  Kupující je povinen uhrazovat platbu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

(5) V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

(6) Z kreditní karty se kupní cena odečte při ukončení objednávky.

(7) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

(8) V případě bezhotovostní platby prostřednictvím služby PayPal se kupní cena odečte při odeslaní objednávky.

(9) V případě kupujícím zaviněných nákladů (např. při problémech s bankovním převodem atd.) je kupující zavázán k uhrazení všech vzniklých nákladů v plném rozsahu.

(10) Nebude-li během 30 dnů po uzavření smlouvy podle těchto VOP převedena celá kupní cena včetně nákladů na dodání zboží na (v potvrzení objednávky) uvedený bankovní účet, pak si puzzleYOU vyhrazuje právo objednávku stornovat a od smlouvy odstoupit.

(11) Společnost puzzleYOU je oprávněna se při vymáhání platby využít služeb advokáta, inkasních kanceláří a podobných zařízení. Společnost puzzleYOU je oprávněna postoupit pohledávky z kupní smlouvy na třetí osoby.

(12) Společnost puzzleYOU má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího neuzavřít, pokud existují doposud neuhrazené pohledávky kupujícího z dřívější/ch kupní/ch smluv/smlouvy či jiné doposud neuhrazené dluhy kupujícího vůči prodávajícímu.

(13) Úhrada kupní ceny včetně nákladů na dodání je podmínkou pro odeslání zboží kupujícímu vyjma volby způsobu úhrady formou dobírky.

 

§ 10 Podmínky dodání

(1) Zaslání zboží společností puzzleYOU je uskutečňováno bez zbytečného odkladu po přijetí platby. Termíny dodání jsou v rozmezí 5 – 8 pracovních dní. Každé dodání je podmíněno tím, zda je puzzleYOU včasně a náležitě zásobována.

(2) Částečné dodávky od puzzleYOU jsou přípustné a platné jako samostatné dodávky.

(3) Je-li zpoždění dodávek objednaného zboží způsobeno důvody, které prodávající nemohl ovlivnit (např. vyšší mocí, zaviněním třetích osob atd.), je lhůta podle odst. 1 přiměřeně prodloužena. Prodávající o tom kupujícího neodkladně a náležitě informuje. Trvají-li příčiny zpoždění déle než čtyři týdny, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Již provedené platby budou v případě oprávněného odstoupení od smlouvy vráceny.

(4) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající však není povinen zboží při jeho nepřevzetí kupujícím bez právního důvodu doručovat opakovaně.

 

§ 11 Převzetí zboží

(1) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

(2) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

(3) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů

(4) V tomto případě je kupující povinen neprodleně (e-mailem anebo telefonicky) informovat prodávajícího, aby mohl vůči přepravci hájit svá i kupujícího práva.

 

§ 12 Výhrada vlastnictví

(1) Do zaplacení kupní ceny a dodání zboží kupujícímu zůstává zboží ve vlastnictví puzzleYOU.

 

§ 13 Práva z vadného plnění

(1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(3) Prodávající výslovně upozorňuje na to, že nabízené tiskařské výrobky nejsou oděru-vzdorné ani vodě-vzdorné. Kupující dále upozorňuje na fakt, že výrobky jsou určeny výhradně pro použití ve vnitřních prostorách a že odolnost vůči UV záření podléhá vlastnostem výchozích materiálů, resp. odpovídají informacím od jejich výrobců (papír, inkoust). Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může vést k určitému stupni vyblednutí barev. Tyto barevné změny však nepředstavují vady.

(4) Odchylky v tónu barev, v rozměrech nebo ve formátu, stejně jako v kvalitě materiálu nebo povrchové úpravě způsobené výrobním nebo tiskařským postupem nelze považovat za vady. Za vadu se nadále nepovažuje, pokud je horší kvalita výrobku způsobena nedostatečnou kvalitou kupujícím zprostředkovaných obrazových dat (např. rozlišením původního obrazového materiálu).

(5) Projeví-li se vada na dodaném zboží ze spotřebitelské smlouvy v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(6) Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(7) Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese prodávajícího, telefonicky či elektronickou poštou.

(8) Práva z vad nepřísluší u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(9) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti z vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

(10) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst.2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

(11) Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

§ 14 Ostatní ustanovení

(1) Údaje, znaky, vyobrazení, technická data, údaje o hmotnosti, rozměrech nebo službách na internetových stránkách, v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech nebo cenících mají výhradně informační charakter. Vzhledem k druhu a rozsahu plnění jsou rozhodující údaje uvedené v objednávce a v potvrzení objednávky.

 (2) Společnost puzzleYOU nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody či chyby, které vzniknou kupujícímu na základě dočasné nedosažitelnosti internetových stránek nebo v případě jiných technických problémů. Společnost puzzleYOU zároveň nezodpovídá za ztrátu nebo poškození dat během zasílání datových nosičů kupujícím poštou či při zasílání elektronickou formou. Dodaná data (ani datové nosiče či přenesená data) nepodléhají ze strany puzzleYOU žádné kontrolní povinnosti. Toto neplatí pro zpracování evidentně nezpůsobilá nebo nečitelná data. Při datových přenosech je kupující povinen používat odpovídající ochranný antivirový software.

 

§ 15 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

(1) V případě, že dojde mezi společností puzzleYOU a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

(2) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 16 Závěrečná ustanovení

(1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím.

(2) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost od níže uvedeného data. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinností předchozího znění obchodních podmínek.

(3) Při neplatnosti jednotlivých ustanovení kupní smlouvy se snaží obě zúčastněné strany dosáhnout jiné nové platné dohody, která se bude nejvíce blížit hospodářskému účelu dřívějších neplatných ustanovení.

(4) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Příslušným pro řešení sporů je obecný soud ČR, smluvní strany sjednávají, že v případě sídla či bydliště kupujícího mimo území ČR, je místně příslušným obecný soud prodávajícího.

(5) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

(6) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: puzzleYOU s.r.o., Smolovská 201, 345 26, Bělá nad Radbuzou, Česká republika, adresa elektronické pošty: servis@puzzleyou.cz, telefon: +420 374 446 461.

V ………………..dne…………. puzzleYOU s.r.o.
  Christian Schramek
  jednatel